DATA

2018

SynergieNL

Met de Spatial Lite webomgeving ontwikkelt Spatial Insight het platform SynergieNL. SynergieNL ondersteunt netbeheerders en gemeenten bij het afstemmen van werkzaamheden in de openbare ruimte. Deelnemers bieden hun geplande werkzaamheden aan. Door directe analyse van de aangeboden data is SynergieNL in staat locaties waar samenwerking kansrijk is, te identificeren.

Deze locaties worden gevisualiseerd in een kansenkaart. Individuele projecten kunnen worden aangepast in zowel ruimte als tijd. Deelnemers aan het overleg kunnen zich hierdoor richten op afstemming in plaats van op het zoeken naar kansen. Overleg wordt efficiƫnter gevoerd, ook verbetert de afstemming waardoor projecten goedkoper kunnen worden uitgevoerd.

Op de SynergieNL website kunt u meer informatie vinden over dit project

Polygonentool

De pilot van de grenscorrectiegebieden is overgegaan naar een uitgebreide productieomgeving, genaamd “Polygonentool”.
Naast de voorzieningsgebieden van elektra en gasnetbeheerders, zijn nu ook voorzieningsgebieden van waterleidingbedrijven afgestemd en opgenomen.

Andere voorzieningsgebieden, zoals polygonen van gasloze gebieden, warmtebronnen en combi-gebieden van aannemers zijn ook opgenomen in de polygonentool voor de stichting
Mijn Aansluiting

2017

User Interface GPT Enexis

Enexis bepaalt de vervangingsprioriteit van haar gasleidingen met de Gaspriotool. Spatial Insight richt voor de nieuwe Gaspriotool de user interface in.

Dit wordt gedaan in Spatial Lite. Het doel is de gebruiker alle informatie te verschaffen die nodig is om de rekenresultaten te beoordelen en om te zetten in concrete projectopdrachten.

Pilot grenscorrectiegebieden

Voor Stichting Mijnaansluiting hebben we een web-gis omgeving ingericht waarbinnen verschillende partijen samen kunnen werken om de begrenzing van voorzieningsgebieden inclusief aansluitingen nauwkeurig vast te leggen.

De partijen geven aan om welk gebied het gaat en genereren gelijk een rapportage om de afspraken vast te leggen.

2016

Priotool WML

Voor WML heeft Spatial Insight een priotool ingericht. De tool helpt de organisatie om de resultaten van het sanering ondersteuningsmodel te vertalen naar concrete projecten. De gebruiker ziet alle relevante data op een kaart, kan gebieden direct intekenen, er gelijk een uitvoeringsjaar aan toekennen en relevante informatie vastleggen.

Voor het gebied wordt vervolgens direct aangegeven hoeveel lengte er van verschillende materialen vervangen moet worden, hoeveel aansluitingen er binnen het gebied liggen en wat de status van het project is, op basis van de administratieve velden.

Spatial Workshop projecten Enexis

Enexis is de gas- en elektriciteit-netbeheerder in Zuid-, Oost- en Noord-Nederland. Spatial Insight voert verschillende projecten uit voor Enexis.

De aard van die projecten verschilt van het toepassen van open data in het vervangingsmodel tot het bouwen van een planomgeving voor de uitrol van slimme meters. De gemeenschappelijke deler is dat ze worden uitgevoerd in Spatial Workshop.

2015

BEEL On Demand

Het beoordelen van externe effecten voor leidingen (BEEL) is voor elke netbeheerder een aandachtsgebied. Met dit project heeft Spatial Insight een standaard risicoanalyse gemaakt waar een leidingnet eenvoudig op aangesloten kan worden. De analyse toont automatisch de BEEL Leidingen op de longlist en shortlist die volgens de BEEL richtlijnen zijn opgesteld. Uiteraard wordt daarbij rekening wordt gehouden met de ontgrondingskuil van een leiding.

De BEEL objecten, keringen, wegen en spoorwegen worden automatisch in dezelfde berekening meegenomen en per leiding wordt aangegeven of deze in, of vlakbij een BEEL object ligt.

In dit filmpje wordt een korte demo van het project gegeven.

Water Office - DSS

Water Office is op Smallworld technologie gebaseerde software waarmee het complete proces van registratie en beheer van een waterleidingnetwerk wordt ondersteund.

Spatial Insight heeft voor Water Office een module ontwikkeld waarmee op basis van risk based asset management het vervangingsbeleid wordt ondersteund.

Naast de berekening van de vervangingsprioriteit biedt het verschillende rapportages die inzicht verschaffen in de lange termijn consequenties hiervan.

2014

Transparant NL

Spatial Insight heeft onder de naam Transparant NL het initiatief genomen voor het opzetten van een landelijk sanering ondersteuningsmodel voor leidingen. Aan de hand van dit model wordt het waarschijnlijke jaar van vervanging voor alle leidingen in een leidingnet berekend. Bij de berekening wordt met meer dan 50 factoren rekening gehouden. Op basis van het jaar van vervanging wordt vervolgens een prognose gemaakt van de jaarlijkse investering, de kosten voor onderhoud en de prestatie van het leidingnet.

Transparant NL is een samenwerking tussen Spatial Insight en verschillende waterleidingbedrijven. Het onderliggende theoretische model is ontwikkeld bij PWN. Spatial Insight zorgt voor de technische configuratie. Transparant NL wordt zo ingericht dat alle gebruikte parameters eenvoudig aan te passen zijn en dat rapportages snel kunnen worden gegenereerd.

Analyse aansluitgegevens PWN

Voor PWN heeft Spatial Insight een proef uitgevoerd met de analyse van aansluitgegevens. De aanname bij deze proef was dat er binnen het voorzieningsgebied van PWN gebruikers van drinkwater zijn die niet voorkomen in de administratie van PWN. Deze gebruikers betalen daarmee niet voor het drinkwater dat ze verbruiken.

Door diverse interne en externe bestanden te combineren heeft Spatial Insight aangetoond dat deze aanname klopt en voor PWN een lijst opgesteld van mogelijk ontbrekende / niet betalende klanten.

Sanering prioriteringsmodel Oasen

Spatial Insight maakt voor Oasen Drinkwater haar sanering prioriteringsmodel beschikbaar voor het hele leidingnet. Het model van Oasen was oorspronkelijk in staat om voor een leiding de saneringsprioriteit te bepalen. Spatial Insight maakt het mogelijk deze berekening ineens voor het volledige leidingnet uit te voeren.

Omdat het model voor het eerst op deze schaal wordt ingevoerd is het belangrijk om gevoeligheden te kunnen onderzoeken. Dit wordt mogelijk gemaakt door het model zo in te richten dat alle variabelen eenvoudig kunnen worden aangepast. De eindgebruiker is hiermee in staat om nieuwe inzichten zelfstandig te verwerken en rapportages te genereren.

2013

Configuratie saneringsmodel WML

Spatial Insight heeft onder de naam Inzicht In Data voor WML haar sanering ondersteuningsmodel opnieuw ingericht. WML heeft in 2012 voor het eerst een gebied dekkend saneringsmodel geconfigureerd. Dit is gedaan in Spatial Workshop door Spatial Eye.

In samenwerking met Spatial Eye heeft Spatial Insight dit model in 2013 opnieuw ingericht. Hierbij zijn een aantal kennisregels toegevoegd en is de basis van het model aangepast. Na afronding van dit project was het mogelijk alle leidingen op basis van hun omgeving in te delen in groepen met dezelfde technische levensduur. Op basis van enkele omgevingsvariabelen en de technische levensduur wordt het moment van vervanging bepaald.